ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keynorms.gr, η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα». Η ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Keynorms Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Υπηρεσιών που εδρεύει στην οδό Χωματιανού, αριθμός 3, στο Μαρούσι και η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «Εταιρεία» ή «KeyNorms». Η αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την επίσκεψη πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του χρήστη προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στην ιστοσελίδα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και γι’ αυτό συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη  από τον άκυρο όρο θα πληρείται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων.

Ευθύνη Χρήστη

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρέχονται από την KeyNorms  ‘‘ως έχουν’’. Ως εκ τούτου η ιστοσελίδα αρνείται ρητά την ύπαρξη οποιασδήποτε ρητής, έμμεσης ή εκπορευόμενης από τις περιστάσεις ή την αξιοπιστία της εγγύησης για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους. Η KeyNorms, χωρίς καμία εγγύηση και ευθύνη από μέρους της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή και σαφή, τόσο ως προς το χρόνο δημοσίευσής τους, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα τους.

Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα μέρη. Η Keynorms είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και ως εκ τούτου δε δύναται να εγγυάται για την ακρίβεια τους. Ουδεμία πληροφορία από αυτές που αποκτά ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, δε δημιουργεί κανενός είδους εγγύηση ή υποχρέωση της εταιρείας, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι χρήστες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ελέγχουν τις πληροφορίες πριν από οποιαδήποτε χρήση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Αποδέχεστε ότι είστε ενήμεροι και συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο που σας παρέχονται από την Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Keynorms και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε τον κώδικα της ιστοσελίδας με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον που παρέχεται για χρήση από την Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων μας ή/και των διακριτικών γνωρισμάτων της KeyNorms χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή δίχως την προηγούμενη έγγραφη άδειά της Εταιρείας.

Για την διευκόλυνση των χρηστών, επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης  παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του σωματείου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των πληροφοριών της ιστοσελίδας επιτρέπεται εξαιρετικά μόνο για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

Υπερσυνδέσεις

 Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η ιστοσελίδα www.keynorms.gr και η Εταιρεία δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Κανάλι Youtube

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού(video) δια μέσου της ιστοσελίδας του Youtube. Το υλικό αυτό, που παρέχεται αποκλειστικά από το κανάλι του σωματείου στο Youtube, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του σωματείου από τη στιγμή της δημοσίευσης του και προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δια μέσου των σχεδιαστών και του διαχειριστή της Ιστοσελίδας πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Η Ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και  εφαρμόζει τους ενδεδειγμένους τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας του περιεχομένου της, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή ενός όσο το δυνατόν ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της. Καμία ευθύνη της Εταιρείας δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη με αφορμή τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 Το σωματείο έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς (με ιδιαίτερη έμφαση σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας) στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info@keynorms.gr. Εάν παρ’ όλα αυτά δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση της διαφοράς, ως εφαρμοστέο δίκαιο τίθεται το ελληνικό και το κοινοτικό, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε την φόρμα επικοινωνίας.